Draagkracht van de kindbegeleider

De druk ligt hoog in de kinderopvang. Hoge kwaliteitseisen, mondige ouders en personeelstekorten zorgen voor een extreem hoge werkdruk. Ongeacht de gedrevenheid en de liefde voor hun job is het voor veel kindbegeleiders soms moeilijk vol te houden. Wat geeft hen de kracht, de energie om problemen aan te pakken of om met stress om […]

Cultuursensitief werken: diversiteit in de zorg

De manier waarop cliënten problemen of ziekte ervaren zijn cultureel bepaald. Ook de wijze waarop hulp gezocht wordt is cultureel bepaald. Om zorg te optimaliseren is het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt zonder inmenging van het eigen referentiekader . Tijdens deze vorming leren de deelnemers welke […]

Preventie en hygiëne in de thuiszorg

Veilig en hygiënisch werken in de thuiszorg is absoluut noodzakelijk. Overdracht en verspreiding van micro-organismen kunnen vermeden worden wanneer de juiste maatregelen in acht genomen worden. Mits het juist toepassen van de basisrichtlijnen kunnen we de kans op zorginfecties drastisch verkleinen. Preventief werken met oog voor een goede hygiëne is dus de boodschap. Inhoud

Smeren en gesmeerd worden

Wat smeren we allemaal op onze huid en welke effecten hebben die smeersels eigenlijk? Is het nodig om te smeren? En indien wel, wat gaan we dan wanneer smeren? Zijn smeersels leeftijdsgebonden of is dit allemaal één pot nat? Je zou er van versteld staan welke ‘rommel’ we allemaal gebruiken om een huidprobleem op te […]

Beroepsgeheim, privacy en roddelen

Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van zorgmedewerkers? Inhoud:

Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan. Inhoud De psychiatrische ziektebeelden, en wat veroorzaken ze bij de cliënt […]

Mijn job, mijn trots

Tijdens deze interactieve vorming krijgen deelnemers inzicht in de betekenis en de meerwaarde van het werk dat ze doen, zowel voor de maatschappij, de cliënten en hun familie als voor zichzelf. We leren het eigen werk waarderen en zien als een waardevolle bijdrage voor mens en maatschappij. Inhoud Verdiepend groepsgesprek aan de hand van volgende […]

Zelfzorg en veerkracht in drukke tijden

We leven in de huidige maatschappij aan een hoog tempo. We worden geconfronteerd met pittige uitdagingen waardoor het soms teveel kan worden. Daarom is het cruciaal om niet enkel lichamelijk maar ook  geestelijk gezond te blijven en burn-outs te voorkomen. Goed zorgen voor jezelf  geeft je de nodige energie en veerkracht om gemotiveerd aan de […]

EHBO en arbeidshygiëne

De deelnemers leren omgaan met diverse noodsituaties en hoe ze levensreddende handelingen moeten toepassen. Zowel basis EHBO bij ongevallen in het huis, als acute aandoeningen en reanimatie komen uitgebreidaan bod. Er wordt stilgestaan bij arbeidshygiëne, het gebruik van beschermingsmateriaal en bewustwording van besmettingsgevaar op de werkplek. Deze vorming is praktijkgericht en interactief. Inhoud: volgende vaardigheden […]

Rugvriendelijk werken in de zorg

Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding. Deze vorming laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten gerelateerd aan het werk ontstaan en hoe zedoeltreffend kunnen worden voorkomen. Inhoud TheorieBasisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil, belastbaarheid, maximale belastbaarheid en overbelasting.De oorzaken van rugpijn in functie […]

Vorming op maat

Vindt u in ons uitgebreid aanbod nog niet precies wat u nodig hebt? Hebt u een specifieke vormingsvraag voor uw doelgroep? Neem dan zeker contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch verder helpen met een “vorming op maat“! Op basis van uw verwachtingen, zullen onze lesgevers graag een gepaste vorming naar uw wens […]

Hoera een klacht! Kunnen we beter worden van klachten?

Klachten worden vaak lastig gevonden en bestempeld als grote tijdrovers. Er wordt dan ook snel mee komaf gemaakt. Toch leveren zij vaak nuttige en waardevolle informatie op. Het efficiënt aanpakken van deze klachten kan dus heel wat tijd, geld en weglopende cliënten voorkomen. Doelstelling Het belang van een correcte afhandeling van klachten erkennen. De cursisten […]

De cliënt centraal: klantgericht werken

Klantgerichte organisaties zijn succesvol. Met een degelijke kwaliteitszorg staat of valt de werking van een organisatie. Door klantgericht te werken voorkom je klachten. Wanneer medewerkers en cliënten zien dat hun wensen op de eerste plaats komen, zal de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau getild worden. Doelstelling Hoe nemen we een klantgerichte houding […]

De rechten van de patiënt. Ook voor mijn cliënt?

90% van de Belgen is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van zijn rechten als patiënt. Veel mensen stellen zich pas vragen over hun rechten wanneer ze effectief ziek worden. De wet betreffende de patiëntenrechten geldt echter niet alleen voor artsen maar voor alle zorgverleners. Deze rechten zijn dus ook van toepassing in de […]

Burn-out? Burn-in!

Vaak wordt een burn-out geassocieerd met stress, overspannenheid, depressie.Toch is burn-out hiervoor geen synoniem. Wel is het zo dat een burn-out en een depressie of overspannenheid dezelfde symptomen oproepen.Bij een burn-out is de belasting echter zo groot, dat enkel het houden van een rustperiode niet meer voldoende is om een evenwicht te vinden.Met een goed […]

Werken met “vapeurkes”

Er zijn vrouwen die schouderophalend door de overgang fladderen. Geen opvliegers, geen slapeloze nachten, niet prikkelbaar, een hele week in dezelfde nachtjapon kunnen slapen. Iedere vrouw tekent ervoor om zo de overgang door te komen, maar het is slechts één op de vijf vrouwen ook echt gegeven.Voor de helft van de vrouwen is de menopauze […]

De grenzen van hulpverlening in extreme situaties

Waar liggen de grenzen van de hulpverlening als de cliënt een last of gevaar dreigt te worden voor zichzelf of voor zijn omgeving. Mag de dienst dan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, al dan niet in overleg met de familie? Het gaat hier om extreme situaties zoals verwaarlozing, alcoholisme, dementie, e.d.Wat betekent […]

Beroepshouding, deontologie en ethiek in de thuiszorg

Ondanks het feit dat er steeds vaker met meerdere collega’s voor een cliënt wordt gezorgd, is de thuishulp nog altijd in haar “eentje” werkzaam in het gezin, met alle spanningen en emoties van dien.Bij het maken van keuzes in het omgaan met de cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen dan ook doorgaans de […]

Beroepsgeheim, privacy, … en roddelen

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent […]

Samenwerken met een stagiaire. Last of zegen?

De meningen over het samenwerken met stagiaires lopen vaak uiteen. Voor de ene zijn ze een blok aan het been, voor de andere een dankbare hulp. Vaak zijn werknemers die een stagiair(e) onder hun vleugels krijgen niet op de hoogte van wat men van de stagiaire kan/mag verwachten. Eens stilstaan bij het opleidingsniveau, de leeftijd, […]

De medicamentenkast van de cliënt

Op een kast of in de keuken ziet men ze dikwijls staan: een massa aan pilletjes in potjes, al dan niet gebruikte medicijnen.Naarmate mensen ouder worden, krijgen ze te maken met een aantal specifieke problemen die horen bij deze leeftijdsfase. Bejaarden lijden gemakkelijker aan meerdere chronische ziekten tegelijk, waarvoor dan ook allemaal medicatie gebruikt wordt. […]

Een confrontatie met discriminatie?

Al dan niet bewust worden er door klanten regelmatig discriminerende uitspraken gedaan. Niet elke medewerker staat sterk genoeg in zijn schoenen om zich hier tegen te verweren of weet hoe hij/zij dit moet kaderen. Vaak worden zulke opmerkingen mee naar huis genomen en heeft het invloed op de privésfeer. De eigenwaarde krijgt een flinke deuk […]

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

De media berichten regelmatig over gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport-, film- en mediawereld. Hierdoor wordt er steeds meer openlijk gesproken over grensoverschrijdend gedrag op het werk.Ook in de zorgsector loopt men het risico om te worden geconfronteerd met dit maatschappelijk probleem. Hoe kan de verzorgende of de poetshulp aan wie dit overkomt, hier […]

Diabetes

Over de hele wereld werken diabetesorganisaties er hard aan om deze ziekte, die een epidemische vorm aanneemt, tegen te gaan. Tegelijkertijd streven zij er naar om de mensen die al diabetes hebben, een normaal leven te laten leiden. In Vlaanderen zijn er naar schatting ongeveer 300.000 mensen met diabetes, waaronder veel bejaarde personen.Ook al is […]

Wat is Parkinson, MS, CVA, …

Zoveel redenen kunnen aan de basis liggen waarom personen of gezinnen een beroep doen op de gezinszorgdiensten. Niet zelden liggen ziekten en aandoeningen hieraan ten grondslag. Voor de zorgverlener is het dan ook handig het nodige te weten over de diverse ziektebeelden. Veel van deze ziekten/aandoeningen worden geconstateerd bij de grootste groep van onze zorgvragers: […]

Fysieke veranderingen bij het ouder worden en hun gevolgen

Met deze vorming willen we duidelijk maken wat fysiek ouder worden nu eigenlijk is. Helder en bondig wordt er verteld wat er met ons lichaam gebeurd wanneer we ouder worden. Een beter inzicht en achtergrondkennis zorgen ervoor dat heel wat problemen of moeilijkheden voorkomen kunnen worden. Doelstelling Inzicht verwerven in de achterliggende dynamiek van het […]

Voetproblemen. Veeg er je voeten niet aan!

Een goede voetverzorging vraagt de nodige aandacht bij bejaarde cliënten. Vaak kampen zij met voetproblemen van zeer uiteenlopende aard. Vele klachten zijn gemakkelijk te voorkomen en te behandelen. Een zorgkundige/verzorgende die op de hoogte is van deze problematieken kan haar/zijn cliënt vele pijnlijke momenten besparen. Doelstelling De cursisten leren verschillende voetaandoeningen herkennen en wat er […]

De euthanasiewet

De vraag van verzorgenden om meer informatie te krijgen over de euthanasiewet ligt voor de hand. Zij immers worden in hun werk geconfronteerd met cliënten die psychisch en/of lichamelijk ernstig kunnen lijden. Zij willen zich dan ook een objectieve mening kunnen vormen wanneer hun cliënt de keuze maakt om zijn leven te doen beëindigen middels […]

Ouderenmis(be)handeling: de ‘au’ van ouderdom

De laatste jaren is de problematiek van de ouderenmis(be)handeling steeds meer in de belangstelling komen te staan. Provinciale en landelijke meldpunten hebben hun intrede gedaan. Maar hoe onderken je het probleem van ouderenmis(be)handeling? Wat zijn signalen die op ouderenmis(be)handeling kunnen duiden? Voor zorgverleners, die vele uren in een vertrouwensrelatie werken met de ouderwordende cliënt, is […]

Wat is palliatieve zorg?

De hoofdbetrachting van de palliatieve zorg bestaat erin dat de terminale patiënt op een menswaardige manier kan sterven, daar waar deze dit wenst. Voor de meeste mensen is dat thuis in de eigen vertrouwde omgeving, temidden van de eigen mensen en gewoontes. Ook voor het gezin/de familieleden kan het immers een hele troost zijn om […]

Praten over zelfdoding

“Sinds mijn man/vrouw gestorven is, gaat het met mij niet meer zo goed”“Waarom leef ik nog?”Met zulke opmerkingen worden zorgverleners regelmatig geconfronteerd. Wat als nu achter deze woorden zelfmoordgedachten schuilgaan?Zelfdoding is een groot probleem in België: we staan op de tweede plaats qua zelfdodingscijfers in West-Europa. Bejaarden blijken bovendien de grootste risicogroep te zijn.Hoe kan […]

Hulpverlenen in kansarme gezinnen

Steeds vaker komen verzorgenden in contact met kansarme gezinnen.Waarin verschilt nu hun leefwereld van die van ons?Om op een goede, professionele manier aan de slag te kunnen, is het noodzakelijk om kennis te hebben van die leefwereld, waar zowel materiële als sociale problemen zich opgestapeld hebben.Verzorgenden die reeds werkzaam zijn in kansarme gezinnen, voelen daarnaast […]

Depressie

Depressie is een mentale stoornis die veel voorkomt bij bejaarden.Toch is depressie bij hen moeilijk te diagnosticeren. Gebeurtenissen en kwaaltjes versluieren vaak de werkelijke problemen, waardoor de stoornis gemaskeerd wordt en dus ook niet behandeld. Er zijn immers heel veel redenen te bedenken waarom ouderen somber zijn. Dit schept de illusie alsof ouder worden en […]

Verslaving: mijn cliënt drinkt, slikt, …

Zorgverleners in de eerstelijnsdienst komen geregeld in aanraking met verslavingsproblematieken.Hoe kan men als verzorgende of poetshulp de situatie inschatten en er op een adequate manier op inspelen? Doelstelling Inzicht bijbrengen in het mechanisme van verslaving en de gevolgen ervan.Leren herkennen van signalen.Inzicht krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen van de hulpverlening. Inhoud Wat is […]

Elke maand een klein budget, wat nu?

Zowel voor bejaarden als mensen uit kwetsbare groepen is het niet altijd evident om de financiën op een correcte manier te beheren. Veel cliënteel dient rond te komen met een zeer beperkt budget.Voor de verzorgende is hier een niet onbelangrijke taak weggelegd. Vaak is hij/zij de eerste persoon die kan vaststellen dat de cliënt geldproblemen […]

Hulpverlenen bij personen met een handicap

Wanneer gesproken wordt over personen met een handicap, wordt dikwijls alleen gedacht aan personen met duidelijk zichtbare fysieke of mentale handicaps.Tot de groep “personen met een handicap” behoren echter alle personen met functiebeperkingen door ziekte of ouderdom. Mensen dus die hulp nodig hebben om (nog) zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Doelstelling Kennis: Inzicht krijgen […]

Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid

Bij de meeste mensen gaat het gehoorvermogen geleidelijk achteruit met het toenemen van de jaren. Omdat het zo geleidelijk gebeurt, merkt de persoon in kwestie er in het begin maar weinig van. Het zijn juist de mensen uit de onmiddellijke omgeving die dit het eerste in de gaten krijgen. Zij moeten vaker herhalen of ondervinden […]

Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Een psychosociaal of psychiatrisch probleem beïnvloedt het dagelijks functioneren van de patiënt en zijn leefomgeving. In sommige gevallen kunnen familieleden de zware belasting niet alleen aan, zodat er hulp moet komen van buitenaf.De zorg voor cliënten met psychische problemen is moeilijker en specifieker en vraagt van de verzorgenden kennis en inzicht in de problematiek. Doelstelling […]

Werken bij een klant met dementie

Iedereen vergeet wel eens iets. Bij het ouder worden, wordt zelfs van ouderdomsvergeetachtigheid gesproken. Is deze een voorbode van dementie of niet? Wat wordt er nu juist bedoeld met dementie of het “dementiesyndroom”?Hulpverlenen aan een dementerende zorgvrager is zwaar en vraagt veel geduld, moed en creativiteit. Maar vooral inzicht in het complexe dementeringsproces. Doelstelling Het […]

Helpen? Ik wil toch alleen maar goed doen?

Werken in de thuiszorg is kiezen om te werken voor en met mensen. Nobeler kan toch niet?Waarom reageert de cliënt dan vaak zo veeleisend en ontevreden?Als de verwachtingen tussen hulpvraag en hulpverlening niet op elkaar zijn afgestemd, ontstaan vaak onbegrip en frustraties die aan de te geven hulp geen goed doen.De verzorgenden en poetshulpen hebben […]

Fijn dat ik positief kan zijn

Hoe kunnen ‘zorgverleners’ professioneel blijven werken in een zo emotioneel geladen beroep? Onze gevoelens bepalen vaak onze reacties op dat wat wij horen of zien in ons werk. De gedachten die ontstaan op grond van deze emoties, kunnen echter een slechte raadgever zijn in ons handelen. Daarom is het noodzakelijk onze gedachten te leren rationaliseren […]

Crisisgesprekken

De partner van uw cliënt is plotseling opgenomen in het ziekenhuis, er is ingebroken in de straat van uw cliënt, of uw cliënt is gevallen en daardoor hevig geschrokken.Zoals elk mens heeft ook de cliënt behoefte om te praten na een traumatische ervaring.Jij komt als zorgverlener als eerste na dit incident toe bij je cliënt, […]

Omgaan met conflicten

Niettegenstaande al onze goede bedoelingen worden we toch regelmatig geconfronteerd met allerhande conflicten. Op zich is dit geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Ga je een conflict aan of ga je het liever uit de weg? Laat je het achterste van je tong zien of bewaar je liever de goede vrede? […]

Communiceren met familieleden

Zorgverleners werken niet enkel met de cliënt maar ook met diens familieleden. Zorgen voor een cliënt impliceert een relatie opbouwen met diens familie.Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de instelling of van de hulpverlener. In deze vorming leren […]

Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?

Niets is moeilijker dan je oprechte mening geven over het werk of de houding van je eigen collega’s. Er zijn vaak kleine dingen waar je het niet mee eens bent die, wanneer ze niet uitgesproken worden, tot grote frustraties kunnen leiden. … Praten is dan nodig … Het geven van feedback zorgt voor goede werkrelaties […]

Praktische assertiviteit

Deze vormingssessie sluit aan op de meer algemene vorming rond zowel basisassertiviteit als communicatie en biedt een praktisch gericht vervolg hierop. Doelstelling Opkomen voor jezelf, met respect voor de rechten van de cliënt, collega of verantwoordelijke. Inhoud In deze vormingssessie wordt aandacht besteed aan assertieve vaardigheden die – in de specifieke eigen werkomgeving van de […]

Het ABC van de communicatie

Succesvolle communicatie ontstaat wanneer het verschil, tussen wat door de ene persoon wordt bedoeld en wat door de andere persoon wordt geïnterpreteerd, zo klein mogelijk is.Het verkleint de kans op misverstanden en zorgt voor een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener. Doelstelling De cursisten leren de basisvaardigheden van de communicatie, om alzo op een respectvolle […]

Seksualiteitsbeleving van bejaarden

Seksualiteit bij bejaarden is een onderwerp waar zorgverleners eigenlijk niet zo stil bij staan. Toch is het voor hen belangrijk om een duidelijke, geactualiseerde visie te ontwikkelen omtrent de seksualiteit van de ouder wordende mens, als individu en als partner. Doelstelling Het taboe doorbreken.Inzicht verwerven in de seksualiteitsbeleving en de gevolgen voor de bejaarde en […]

Agressief gedrag, wat nu?

Helaas moet worden geconstateerd dat ook in de thuiszorg sprake kan zijn van agressie. Voor de goedbedoelende hulpverlener is dat een moeilijk te hanteren gegeven, want uiteindelijk kom je bij mensen om hen te helpen.Agressie roept vaak agressie op, waardoor het voor de verzorgende/poetshulp steeds moeilijker wordt om op een open en onbevangen wijze hulp […]

Omgaan met moeilijk gedrag van de bejaarde

De idyllische voorstelling dat elke, door ons te verzorgen, bejaarde een aardige en dankbare cliënt is, kan gerust naar het land der fabelen worden verwezen. Mensen zijn nu eenmaal zoals ze zijn en ook bij onze cliënten tref je mopperende, eigenwijze, stille, zeurende en schijnbaar ondankbare klanten. Soms is dit gedrag terug te brengen tot […]

Rouw en rouwverwerking

De laatste decennia zijn “dood” en “rouw” moeilijke begrippen geworden in onze samenleving. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen rouwen een normale zaak was. Het “in de rouw zijn” was dan ook zichtbaar voor iedereen, want nabestaanden hulden zich gedurende lange tijd in het zwart.Ook al is rouwen vandaag niet meer zo zichtbaar, het verlies […]

Emoties versus professionaliteit

Zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met de meest uiteenlopende situaties die emoties teweeg brengen. Tranen van geluk tot tranen van immens verdriet. Naast een fysieke druk ervaren velen ook een emotionele druk. Hoe ga je hiermee om? Moet je als professional je emoties naast je neerleggen? En wat doe je met de emoties van je cliënt […]

(H)erken stress

“Stress” is een alledaags begrip geworden. Het is een ruim begrip dat gaat van spanning tot stress en van (chronische) stress tot burn-out.Doorgaans wordt het begrip “stress” vooral gebruikt in situaties waarin sprake is van overbelasting en lichamelijke of psychische klachten. Het wordt geassocieerd met verminderde productiviteit en besluitvaardigheid en een toename van ontvankelijkheid voor […]

Mijn job, mijn trots!

De kans dat je een negatieve kijk op jezelf en je job gaat ontwikkelen, is groter als de reacties van anderen een negatieve ondertoon hebben.Een nuchtere (rationele) waardering van je werk, kan je beroepstrots ondersteunen, waardoor je (weer) plezier hebt in je job. Doelstelling Inzicht krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: […]

Werken met humor in de zorg

Humor is universeel en slaat bruggen tussen mensen. Humor leert ons relativeren. Samen lachen met je cliënt schept een band.  Zowel cliënten als verzorgenden/zorgkundigen hebben belang bij het gebruik van humor. Voor cliënten kan het ontspannend en pijnwerend werken. Voor zorgpersoneel kan het een remedie tegen burn-out zijn en rust in het hoofd brengen. Bovendien […]

Zelfzorg en veerkracht in drukke tijden

We leven in de huidige maatschappij aan een hoog tempo. We worden geconfronteerd met pittige uitdagingen waardoor het soms teveel kan worden. Daarom is het cruciaal om niet enkel lichamelijk maar ook  geestelijk gezond te blijven en burn-outs te voorkomen. Goed zorgen voor jezelf  geeft je de nodige energie en veerkracht om gemotiveerd aan de […]

zelfzorg: de basis van een gezonde levenslust

Alles geven voor je cliënt en jezelf wegcijferen, meerdere zorgverleners lopen in die valkuil … Dag in dag uit zorgen voor anderen kruipt niet in de koude kleren. Maar om goed te doen voor anderen moet je in de eerste plaats goed zijn voor jezelf.Gelukkige zorgverleners = gelukkige cliënten. Doelstelling Leren op welke vlakken en […]

Dieet- en vervangproducten

Naarmate men ouder wordt, is het nuttig om iets meer aandacht te besteden aan de voeding. De energiebehoefte daalt, maar de behoefte aan essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, vezels, blijft.Voor de rest veranderen de voedingsbehoeften niet zo veel. Behalve wanneer een cliënt zijn voedingspatroon moet veranderen en een dieet moet volgen naar aanleiding van een […]

Dieet voor diabetici

Naarmate men ouder wordt, is het nuttig om iets meer aandacht te besteden aan de voeding. De energiebehoefte daalt, maar de behoefte aan essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, vezels, blijft.Voor de rest veranderen de voedingsbehoeften niet zo veel. Behalve wanneer een cliënt zijn voedingspatroon moet veranderen en een dieet moet volgen naar aanleiding van een […]

Overgewicht kwijtspelen en voorkomen

Naarmate men ouder wordt, is het nuttig om iets meer aandacht te besteden aan de voeding. De energiebehoefte daalt, maar de behoefte aan essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, vezels, blijft.Voor de rest veranderen de voedingsbehoeften niet zo veel. Behalve wanneer een cliënt zijn voedingspatroon moet veranderen en een dieet moet volgen naar aanleiding van een […]

Budgetvriendelijk omgaan met de voedingsdriehoek

De voedingsdriehoek vormt de basis van elk voedingsadvies en geeft een idee van wat je dagelijks zou moeten eten om voldoende voedingsstoffen in te nemen.Gezonde voeding vraagt om een gezonde bereidingswijze.Er bestaan diverse kookmethodes die de hoeveelheid vetten tot een minimum beperken en die de vitamines en mineralen in het voedsel niet verloren laten gaan.Hoe […]

Evenwicht, duizeligheid en valpreventie

Bij senioren ligt het valrisico veel hoger dan bij anderen. Veruit het merendeel van de ongevallen dat ouderen treft, treedt op in de privé-sfeer en valongevallen maken daarvan een aanzienlijk deel uit. Omdat de gevolgen van een valpartij soms ernstig zijn, zoals een ziekenhuisopname, een heupprothese, enz. kan het belang van preventie niet genoeg benadrukt […]

Hygiëne in de keuken

Als er één plaats is waar bacteriën zich naar hartelust kunnen vermenigvuldigen, dan is het wel de keuken. Deze is een ongelofelijke voedingsbodem voor ongewenste “gasten”, terwijl wij denken dat we toch hygiënisch werken.In een gewoon gezin zal het allemaal wel loslopen, maar bij de bejaarde cliënten is extra opletten de boodschap. Doelstelling De deelnemers […]

Timemanagement voor gezinshelpers

Ook in de hulpverlening is het gezegde “time is money” nooit ver weg te denken.Tijdsgebrek en tijdsdruk zijn vaak voorkomende noodsignalen van werknemers.Een efficiënte manier van time-management kan hier een oplossing bieden. Doelstelling Elke deelnemer kan een goede, realistische planning maken, zijn werk organiseren en zijn tijd maximaal benutten waarbij ze inzicht heeft en rekening […]

manicure en pedicure

Bejaarden houden – net zoals iedereen – ervan om er keurig en netjes uit te zien. Zij voelen zich jonger, prettiger, frisser met gewassen haren, en meer hygiënisch met verzorgde handen en voeten.Alleen, hoe ouder men wordt, hoe minder makkelijk het lukt om verrichtingen zoals haren wassen en nagels verzorgen, zelf te doen. Een gelegenheid […]

Dieetkoken: een natriumbeperkt dieet

Voeding vormt de basis van onze gezondheid.En zolang men gezond is, kan men eten wat men wil. Bij het ouder worden echter, bestaat de kans dat de klant moet overschakelen op een dieet omwille van bepaalde ziekten en aandoeningen. In deze specifieke gevallen moet worden rekening gehouden met welbepaalde voedingsadviezen. Doelstelling Inzicht krijgen in de […]

Dieetkoken: Een cholesterolarm dieet

Voeding vormt de basis van onze gezondheid.En zolang men gezond is, kan men eten wat men wil. Bij het ouder worden echter, bestaat de kans dat de klant moet overschakelen op een dieet omwille van bepaalde ziekten en aandoeningen. In deze specifieke gevallen moet worden rekening gehouden met welbepaalde voedingsadviezen. Doelstelling Inzicht krijgen in de […]

Dieetkoken: Voeding bij diabetes type 2

Voeding vormt de basis van onze gezondheid.En zolang men gezond is, kan men eten wat men wil. Bij het ouder worden echter, bestaat de kans dat de klant moet overschakelen op een dieet omwille van bepaalde ziekten en aandoeningen. In deze specifieke gevallen moet worden rekening gehouden met welbepaalde voedingsadviezen. Doelstelling Inzicht krijgen in de […]

Houding en relaxatie

Angst, stress, ziekte, vermoeidheid, slaapstoornissen.Iedereen maakt wel eens een situatie mee waarbij lichamelijke spanningen kunnen oplopen. Relaxatietechnieken helpen je om bewust om te gaan met spanning en helpen de spanning te ontladen. Doelstelling Door middel van verschillende technieken leren deelnemers hoe men spanning kan loslaten en hoe men tot rust kan komen. Inhoud Afwisselend worden […]

Aromatherapie bij ouderen

Bij aromatherapie maakt men gebruik van de kracht van zuivere essentiële oliën van planten. Deze natuurlijke geurstoffen hebben invloed op de gehele mens, zowel op ons fysieke lichaam als op onze emotionele beleving. Ook bij ouderen, chronisch zieken, personen met dementie, … kunnen ze bijdragen tot een goed gevoel.In deze sessie wordt de noodzakelijke basiskennis […]

Onthaasten met eutonie

Spanning en stress zijn bronnen van zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Niet voor niets besteedt men de laatste jaren veel aandacht aan het welzijn en welbevinden van mensen. “Wellness” is dan ook een begrip geworden in de media.Tijdig ontspannen en relaxeren helpt zeer zeker om zowel lichamelijk als geestelijk gezond te blijven.Eutonie is een methode […]

Stressbeheersing in praktijk

Iedereen heeft een zekere mate van stress tijdens het werk. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Stress kan positief zijn, kan een ‘drive’ zijn om ergens te komen. Stress kan helaas ook negatief zijn en een nadelig effect hebben op het lichaam en de mentale toestand van de zorgverlener. Wanneer met hulpbehoevende mensen […]

Rugschool: Tiltechnieken voor het verplaatsen van personen

Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.In de zorgsector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien verzorgenden en poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.De rugschool laat de deelnemers toe om hun […]

Rugschool: Tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten

Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.In de zorgsector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien verzorgenden en poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.De rugschool laat de deelnemers toe om hun […]

Ergonomisch werken: Knie en enkelklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Ergonomisch werken: Nek- en schouderklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Ergonomisch werken: Elleboog- en polsklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Fit op het werk

Te weinig beweging, te véél beweging ineens, een verkéérde beweging: het kunnen allemaal redenen zijn dat de spieren, pezen of gewrichten gaan protesteren. Met als gevolg pijn of stijfheid, die ons beperken in onze bewegingsvrijheid.Bewegen is nodig om de gewrichten soepel te houden.Men kan bewust op de juiste manier met het lichaam op de werkvloer […]

Textielonderhoud

Naast poetsen maakt de was een aanzienlijk deel uit van de huishoudelijke taken. Met wassen en drogen is men al snel enkele uren zoet. De was is als het ware een ‘never ending story’, de wasmand is steeds gevuld, bedlinnen wordt wekelijks ververst, handdoeken worden dagelijks gebruikt, … Wanneer men niet beschikt over de nodige […]

Veilig werken in huis

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste ongevallen in huis gebeuren, de habitat van onze medewerkers. Een extra reden dus dat zij leren om hun werk op een zo veilig mogelijke en weldoordachte wijze uit te voeren.De deelnemers leren om een veilige attitude aan te nemen […]

Efficiënt strijken

Nu de zorgvrager vele taken uit de hand geeft, dragen fierheid en verzorgdheid nog steeds bij tot diens eigenwaarde. Daarom is het voor de zorgvrager nog steeds belangrijk om er netjes gekleed bij te lopen en blijft het aangenaam om een kast te openen met daarin correct gestreken en mooi opgeplooid textiel. Doelstelling De deelnemers […]

Naaien en herstellen met de hand

Een basiskennis naaien en herstellen is voor de verzorgende een handige meerwaarde in zijn/haar werk. Doelstelling Het aanleren van de meest voorkomende herstellingen aan kledij door middel van een demonstratie en een oefenles.Individuele begeleiding van alle cursisten. Inhoud Het vastleggen en inleggen van een zoom Herstellen van naden en scheurtjes Het vastleggen van een mouw […]

Zelfhulp bij ongevallen op de werkvloer

Het is altijd een ‘geruststelling’ wanneer men een ongeluk heeft en er zijn derden in de buurt. Deze kunnen – indien nodig – de hulpdiensten bellen en de eerste zorgen verlenen.Veel medewerkers van dienstencheques werken echter alleen in het huis van hun cliënt. Ook hen kan een ongeluk overkomen. Hoe kunnen ze omgaan met de […]

Ik deed de deur open daar lag hij/zij

Het moet je maar overkomen: je cliënt ligt op de vloer bij je aankomst, of zij/hij valt neer terwijl je er werkzaam bent. Bij het zien van bloed, van een hoofdwonde kan paniek zich van je meester maken. In het belang van je cliënt moet er echter dringend iets gebeuren. Maar wat?Omdat vallen bij bejaarden […]

Levens redden met het AED-toestel in het CPR protocol

Een automatische externe defibrillator is een apparaat dat elektrische schokken geeft bij een hartstilstand, zodat het hart opnieuw kan beginnen pompen. Iedereen mag dit toestel bedienen en daarom zijn ze ook meer en meer aanwezig op plaatsen waar grote concentraties mensen aanwezig zijn. Dit toestel verhoogt – samen met het uitvoeren van de mond-op-mondbeademing en […]

Wondzorg en verbandleer

Huidwonden kunnen heel uiteenlopend zijn. Van schaaf- tot brandwonden en van bijt- tot steekwonden. Wonden beginnen altijd als een acute wond. De meeste genezen vanzelf, maar er kunnen factoren zijn die de genezing belemmeren. Daardoor kunnen wonden chronisch worden. Een goede verzorging van deze wonden is dus onontbeerlijk. Doelstelling Een onderscheid kunnen maken tussen de […]

CO-intoxicatie

CO-intoxicatie klinkt waarschijnlijk niet onbekend in de oren. Terecht. Een stille killer die kan ontstaan in elke ruimte waar verwarmingstoestellen, geisers en boilers op mazout, gas, kolen of hout staan. CO maakt nog steeds elk jaar verschillende slachtoffers die eigenlijk vermeden zouden moeten worden. Verzorgenden komen maar al te vaak terecht in woningen met verouderde […]

Opfrissingscursus eerste hulp

Het is aangeraden om elk jaar opnieuw de EHBO-cursus eens te herhalen. Zo ben je zeker dat je de handelingen goed eigen bent en niet gaat twijfelen wanneer je ze daadwerkelijk zou moeten toepassen.  Doelstelling De deelnemers worden op de hoogte gebracht van medische wijzigingen en kunnen de geleerde technieken opfrissen en inoefenen. Inhoud Afhankelijk […]

Traumatologie

Traumatologie richt zich op patiënten met ongevalletsels en de gevolgen daarvan. Een trauma kan verschillen in ernst. Het gaat van een simpele snijwond tot ernstige letsels. Het zijn ongevallen die zich zowel in de werkomgeving als in de thuissituatie kunnen voordoen. Grote en kleine kwetsuren, verstuikingen, breuken,… de erge en minder erge ongevallen worden besproken. […]

Medische urgenties

Een diabetespatiënt wordt plotseling onwel en valt op de grond, hoe reageer ik? Welke actie moet ik ondernemen om erger te voorkomen? Een cliënt met epilepsie krijgt een aanval. Wat moet ik doen en wat mag ik juist niet doen? Wanneer moet ik de hulpdiensten bellen? Zowel binnen de residentiële setting als in de werkomgeving […]

Reanimatie

Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als er niet onmiddellijk hulp kan worden geboden. Hoe eerder er gestart kan worden met hartmassage, hoe groter de slaagkansen op overleven. De meeste mensen staan er niet bij stil en worden pas wakker geschud wanneer er iets gebeurd in hun omgeving. Een levensnoodzakelijke vorming dus, waar je beter […]

Omgaan met noodsituaties

Zowel in de werk- als in de privésfeer kunnen werknemers geconfronteerd worden met noodsituaties. Hoe reageer je dan? Elke noodsituatie is anders en wat voor de één een noodsituatie is, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. Toch gelden er vaak dezelfde basisregels. Mits het in acht nemen van deze regels kunnen er […]

Omgaan met conflicten

Niettegenstaande al onze goede bedoelingen worden we toch regelmatig geconfronteerd met allerhande conflicten. Op zich is dit geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Ga je een conflict aan of ga je het liever uit de weg? Laat je het achterste van je tong zien of bewaar je liever de goede vrede? […]

Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?

Niets is moeilijker dan je oprechte mening geven over het werk of de houding van je collega’s. Het zijn vaak kleine dingen waar je het niet mee eens bent die, wanneer ze niet uitgesproken worden, tot grote frustraties kunnen leiden. … Praten is dan nodig … Het geven van feedback zorgt voor goede werkrelaties en […]

Mijn job, mijn trots

Tijdens deze interactieve vorming krijgen deelnemers inzicht in de betekenis en de meerwaarde van het werk dat ze doen, zowel voor de maatschappij, de cliënten en hun familie als voor zichzelf. We leren het eigen werk waarderen en zien als een waardevolle bijdrage voor mens en maatschappij. Inhoud Verdiepend groepsgesprek aan de hand van volgende […]

Zelfzorg en veerkracht in tijden van corona

Werken in onzekere coronatijden met een hoofd vol vragen en onzekerheden weegt zwaar door. Daarom is het nu cruciaal om niet enkel lichamelijk maar ook geestelijk gezond te blijven en burn-outs te voorkomen. Goed zorgen voor jezelf geeft je de nodige energie en veerkracht om gemotiveerd aan de slag te blijven! Inhoud Feiten en gevolgen […]

Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan. Inhoud De psychiatrische ziektebeelden, en wat veroorzaken ze bij de cliënt […]

Rugvriendelijk werken

Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding. Deze vorming laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten gerelateerd aan het werk ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen. Inhoud TheorieBasisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil, belastbaarheid, maximalebelastbaarheid en overbelasting.De oorzaken van rugpijn in functie […]

EHBO basismodule: Reanimatie

Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als er niet onmiddellijk hulp kan worden geboden. Hoe eerder er gestart kan worden met hartmassage, hoe groter de slaagkansen op overleven. De meeste mensen staan er niet bij stil en worden pas wakker geschud wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Een levensnoodzakelijke vorming dus, waar je beter […]

EHBO basismodule: omgaan met noodsituaties

Overal kunnen medewerkers geconfronteerd worden met noodsituaties. Of het nu gaat om een PWA-medewerker, dienstencheque-werknemer, poetshulp of verzorgende, hun reactie zal het verschil uitmaken voor het slachtoffer. Doelstelling De deelnemers leren omgaan met zowel levensbedreigende situaties, als de minder erge “huis-, tuin- en keukenongevallen”. Inhoud Het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor de […]

Ik deed de deur open en … daar lag zij/hij

Het moet je maar overkomen: je cliënt ligt op de vloer bij je aankomst, of zij/hij valt neer terwijl je er werkzaam bent. Bij het zien van bloed, van een hoofdwonde kan paniek zich van je meester maken. In het belang van je cliënt moet er echter dringend iets gebeuren. Maar wat?Omdat vallen bij bejaarden […]

Zelfhulp bij ongevallen op de werkvloer

Het is altijd een ‘geruststelling’ wanneer men een ongeluk heeft en er zijn derden in de buurt. Deze kunnen – indien nodig – de hulpdiensten bellen en de eerste zorgen verlenen.Veel medewerkers van dienstencheques werken echter alleen, in het huis van hun klant. Ook hen kan een ongeluk overkomen. Hoe kunnen ze omgaan met de […]

Starterspakket dienstencheques (3 sessies)

pakket van 3 namiddagen – inhoud: Bewust schoonmaken Etikettering van onderhoudsproducten: pictogrammen Veilig gebruik van schoonmaakproducten Soorten vuil Soorten schoonmaakmiddelen en hun toepassing Kennis van de materialen Kiezen voor de juiste poetstechniek Ontsmetting en handhygiëne Klantvriendelijk werken en attitude Wie zijn onze klanten en wat verwachten zij? Wat verwachten wij van onze klanten? Klantgerichtheid in […]

Werken bij een klant met dementie

Iedereen vergeet wel eens iets. Bij het ouder worden, wordt zelfs van ouderdomsvergeetachtigheid gesproken.Is deze vergeetachtigheid een voorbode van dementie of niet?Wat wordt er nu juist bedoeld met dementie of het “dementiesyndroom”?Poetsen bij een dementerende klant is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt veel geduld, moed en creativiteit. Maar vooral inzicht in gedrag bij het dementeringsproces. […]

Lachen, een gezond werkinstrument

Lachen is goed voor lichaam en geest. Toch doen we het steeds minder vaak.De dienstencheque-poetshulp die lachen als communicatiemiddel gebruikt, weet dat dit heel veel kan veranderen in de relatie tussen dienstverstrekker en klant. Doelstelling Lachen en het gebruik van humor leren toepassen op het geschikte moment.De weldaden van lachen en humor leren ondervinden. Inhoud […]

Beschuldiging van diefstal

Een dienstenchequebedrijf staat borg voor eerlijk en betrouwbaar personeel. En toch komt het voor : een dienstencheque-werknemer wordt beschuldigd van diefstal. Een delicate zaak die zo vlug mogelijk op een discrete manier dient te worden afgehandeld. Doelstelling Het probleem bespreekbaar maken.Elementaire informatie geven over de juridische procedure als de klant klacht indient bij de politie.Bewustmaking […]

Klantgericht communiceren

Voor het dienstencheque bedrijf is het belangrijk dat de klant tevreden is over het gepresteerde werk én over de persoon die de huishoudelijke hulp verricht.De houding en de communicatieve vaardigheden van de poetshulp spelen bij de beeldvorming zeker mee. Weten hoe en wanneer iets te zeggen én weten hoe te reageren, komt de poetshulp in […]

Ongewenst seksueel gedrag bij de klant

Steeds meer wordt openlijk gesproken over ongewenst seksueel gedrag op het werk.Ook als dienstencheque-werknemer loopt men het risico om te worden geconfronteerd met ongewenste intimiteiten. Hoe kan de poetshulp aan wie dit overkomt, hier het best mee omgaan? Doelstelling Het probleem uit de individuele sfeer halen.De verschillende (soms subtiele) vormen van seksueel gedrag leren kennen.Leren […]

Agressie op de werkvloer

Helaas moet worden geconstateerd dat ook op de werkvloer van de dienstencheque-poetshulp sprake kan zijn van agressie. Voor de goedbedoelende poetshulp is dat een moeilijk te hanteren gegeven, want uiteindelijk kom je bij mensen om hen te helpen met het huishouden.  Agressie roept vaak agressie op, waardoor het voor de poetshulp steeds moeilijker wordt om […]

Hoera, een klacht!

Niemand krijgt graag klachten over zijn werk. Toch is de kans zeer reëel dat een poetshulp tijdens zijn/haar loopbaan geconfronteerd zal worden met klachten. Wat voor de ene klant goed is, is niet goed genoeg voor de andere. Klanten zijn mondig en zullen dit ook uiten. Niet altijd een aangenaam gesprek. De poetshulp voelt zich […]

Omgaan met moeilijk gedrag van de bejaarde

De idyllische voorstelling dat elke, door ons te verzorgen, bejaarde een aardige en dankbare cliënt is, kan gerust naar het land der fabelen worden verwezen. Mensen zijn nu eenmaal zoals ze zijn en ook bij onze cliënten tref je mopperende, eigenwijze, stille, zeurende en schijnbaar ondankbare klanten. Soms is dit gedrag terug te brengen tot […]

Omgaan met conflicten

Schijnbaar is werken in gezinnen een eenvoudige kwestie van vraag en aanbod, waarbij de betrokken partijen zonder problemen samenwerken. De realiteit is vaak anders; ook in deze situatie kunnen er conflicten ontstaan.Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste professionele ‘werkrelatie’ of werkvorm te vinden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden bewaakt.Conflicten kunnen […]

Klantvriendelijk werken en attitude

Naast bedrevenheid in huishoudelijk werk dienen dienstencheque-medewerkers ook inzicht te hebben in de noden en behoeften van de klanten. Doelstelling Het eigen werk leren beoordelen vanuit het standpunt van de klant.Een beroepshouding leren ontwikkelen : vriendelijke klantgerichtheid, respect voor de persoon en de persoonlijke bezittingen van de klant zorgvuldig omgaan met de privacy van de […]

Mijn klant volgt een dieet-diabetes

Nu de mensen alsmaar ouder worden, zal diabetes steeds meer voorkomen in onze maatschappij. De kans is zeer groot dat er zich (bejaarde) diabetespatiënten bevinden tussen de klanten van de dienstencheque-medewerker.Zo is het nuttig om een zekere basiskennis te bezitten met betrekking tot het ziektebeeld. Bij het koken voor klanten met diabetes is eveneens een […]

Opfrissen van basiskooktechnieken

Al zal de dienstencheque-medewerker bij de klant hoofdzakelijk poetsen en strijken, er zijn ook klanten waarvoor zij mag koken.Voeding is een essentiële zaak en koken vergt nauwkeurigheid. Met basistechnieken en -inzichten kan men gevarieerd koken zonder gevaar voor voedselvergiftiging. Het is dan ook zeer belangrijk om de kookprocessen onder de loep te nemen.Bovendien heeft ieder […]

Besmettingsgevaar op de werkplek?

Heel vaak zijn personen, werkzaam in het dienstenchequesysteem, weinig of niet ingelicht over een klant die een overdraagbare aandoening – in de brede zin van het woord – heeft.Bovendien werken ze vaak met beperkte praktische middelen en ook de hygiëne van de leefomgeving van de klant laat al eens te wensen over.Is de angst om […]

Arbeidshygiëne en attitude bij COVID-19

In deze tijden is het van allergrootst belang dat er veilig gewerkt wordt zodat nieuwe besmettingen vermeden kunnen worden en zowel klant als poetshulp beschermd zijn.Poetshulpen hebben ongetwijfeld vele vragen rond het uitoefenen van hun taken :“Wat mag ik nog aanraken, mag ik op de normale manier verder poetsen, welke producten moet ik gebruiken, mag […]

Veilig werken in huis

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste ongevallen in huis gebeuren, de habitat van onze medewerkers. Een extra reden dus dat zij leren om hun werk op een zo veilig mogelijke en weldoordachte wijze uit te voeren. De deelnemers leren om een veilige attitude aan te […]

Hygiëne in de keuken

Als er één plaats is waar bacteriën zich naar hartelust kunnen vermenigvuldigen, dan is het wel de keuken. Deze is een ongelofelijke voedingsbodem voor ongewenste “gasten”, terwijl wij denken dat we toch hygiënisch werken.In een gewoon gezin zal het allemaal wel loslopen, maar bij de bejaarde cliënten is extra opletten de boodschap. Doelstelling De deelnemers […]

Bewust schoonmaken

Tegenwoordig bestaat er een ruim aanbod aan schoonmaakmiddelen. Kiezen voor het juiste product, en geen schade aanrichten aan materialen, is niet altijd evident. Het niet bewust omgaan met schoonmaakmiddelen is bovendien nadelig voor het milieu.Verder zijn er nieuwe gereedschappen en technieken op de markt die het poetsen aangenamer en minder belastend maken. Vooral op het […]

Textielonderhoud

Naast poetsen maakt de was een aanzienlijk deel uit van de huishoudelijke taken. Met wassen en drogen is men al snel enkele uren zoet. De was is als het ware een ‘never ending story’, de wasmand is steeds gevuld, bedlinnen wordt wekelijks ververst, handdoeken worden dagelijks gebruikt, … Wanneer men niet beschikt over de nodige […]

Efficiënt strijken

Strijken is de afsluiter van een huishoudklus, waarvan de twee componenten altijd in één adem worden genoemd, nl. wassen en strijken. Aan de hand van deze twee klussen werd vroeger afgemeten wie een ‘goede’ huisvrouw was. Nu de hulpvrager vele taken uit de hand geeft, dragen fierheid en verzorgheid nog steeds bij tot diens eigenwaarde. […]

Timemanagement voor poetshulpen

Ook in de hulpverlening is het gezegde “time is money” nooit ver weg te denken.Tijdsgebrek en tijdsdruk zijn vaak voorkomende noodsignalen van werknemers.Een efficiënte manier van time-management kan hier een oplossing bieden. Doelstelling Elke deelnemer kan een goede, realistische planning maken, zijn werk organiseren en zijn tijd maximaal benutten waarbij ze inzicht heeft en rekening […]

Onderhoudstechnieken

Van schoonmaken wordt verondersteld dat iedereen dit kan. Maar is dat wel zo?Onze maatschappij is de laatste decennia enorm veranderd. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat moeders de poetskennis doorgeven aan de kinderen. En scholen hebben dit item al lang niet meer in het algemene onderwijsprogramma opgenomen.Waar kan men dan nu nog fatsoenlijk zien […]

Burn-out? Burn-in!

Vaak wordt een burn-out geassocieerd met stress, overspannenheid, depressie.Toch is burn-out hiervoor geen synoniem. Wel is het zo dat een burn-out en een depressie of overspannenheid dezelfde symptomen oproepen.Bij een burn-out is de belasting echter zo groot, dat enkel het houden van een rustperiode niet meer voldoende is om een evenwicht te vinden.Met een goed […]

Rouw en professionaliteit

Heel wat dienstencheque-medewerkers hebben senioren als klant. Deze laatsten worden niet zelden geconfronteerd met rouwsituaties.Het is belangrijk om hierop een professionele kijk te ontwikkelen en niet mee te gaan in het verdriet van de klant.

(H)erken stress

“Stress” is een alledaags begrip geworden. Het is een ruim begrip dat gaat van spanning tot stress en van (chronische) stress tot burn-out.Doorgaans wordt het begrip “stress” vooral gebruikt in situaties waarin sprake is van overbelasting en lichamelijke of psychische klachten. Het wordt geassocieerd met verminderde productiviteit en besluitvaardigheid en een toename van ontvankelijkheid voor […]

Beroepsgeheim, privacy en… roddelen

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent […]

Mijn job, mijn trots!

De kans dat je een negatieve kijk op jezelf en je job gaat ontwikkelen, is groter als de reacties van anderen een negatieve ondertoon hebben.Een nuchtere (rationele) waardering van je werk, kan je beroepstrots ondersteunen, waardoor je (weer) plezier hebt in je job. Doelstelling Inzicht krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: […]

Beroepshouding, deontologie en ethiek

De dienstencheque-medewerker is altijd in haar “eentje” werkzaam in het gezin, met alle spanningen en emoties van dien.Bij het maken van keuzes in het omgaan met de cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen dan ook doorgaans de eigen waarden en normen als uitgangspunt dienen. Toch is het van belang, voor het beroepsmatig functioneren, […]

Ergonomisch werken: elleboog- en polsklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Ergonomisch werken: nek- en schouderklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Ergonomisch werken: knie- en enkelklachten

Klachten van polsen en ellebogen, nek en schouders, knieën en enkels, of aan de rug hebben over het algemeen te maken met de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat. Tillen en dragen, duwen en trekken, verkeerde bewegingen, repetitieve bewegingen, liggen aan de basis van deze fysieke belasting. Fysieke (over)belasting kan worden verminderd, mits werkinstrumenten goed […]

Fit op het werk

Te weinig beweging, te véél beweging ineens, een verkéérde beweging: het kunnen allemaal redenen zijn dat de spieren, pezen of gewrichten gaan protesteren. Met als gevolg pijn of stijfheid, die ons beperken in onze bewegingsvrijheid.Maar bewegen is nodig om de gewrichten soepel te houden.Men kan bewust op de juiste manier met het lichaam op de […]

Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten

Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.In de poetssector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.De rugschool laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in […]

Praktische assertiviteit

Assertiviteit is een woord dat men tegenwoordig vaak hoort. Iedereen moet namelijk assertief zijn. Assertief zijn wil zeggen dat men op een positieve manier voor zichzelf of voor iets waar men achter staat, opkomt. Maar ‘assertief zijn’ is ook een houding. Een assertief persoon is iemand die zowel zichzelf als de ander ten volle respecteert, […]

Een confrontatie met discriminatie

Vroeg of laat worden medewerkers uit de dienstverlening geconfronteerd met een discriminerende uitspraak. Dit kan zijn op vlak van geloof, ras, geslacht, taal, leeftijd, handicap, uiterlijk, … Soms staan we er niet bij stil dat uitspraken neerbuigend kunnen overkomen bij de poetshulp. Dit kan de relatie tussen de klant en de poetshulp danig verzuren. De […]

Het ABC van de communicatie

Succesvolle communicatie ontstaat wanneer het verschil, tussen wat door de ene persoon wordt bedoeld en wat door de andere persoon wordt geïnterpreteerd, zo klein mogelijk is.Het verkleint de kans op misverstanden en zorgt voor een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener. Doelstelling De cursisten leren de basisvaardigheden van de communicatie, om alzo op een respectvolle […]

Feedback geven en krijgen

Bij de uitoefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp.In deze vorming worden de vaardigheden met betrekking tot het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Fijn dat ik positief kan zijn

Hoe kunnen ‘zorgverleners’ professioneel blijven werken in een zo emotioneel geladen beroep? Onze gevoelens bepalen vaak onze reacties op dat wat wij horen of zien in ons werk. De gedachten die ontstaan op grond van deze emoties, kunnen echter een slechte raadgever zijn in ons handelen. Daarom is het noodzakelijk onze gedachten te leren rationaliseren […]

Vorming op maat

Vindt u in ons uitgebreid aanbod nog niet precies wat u nodig hebt? Hebt u een specifieke vormingsvraag voor uw doelgroep? Neem dan zeker contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch verder helpen met een “vorming op maat”! Op basis van uw verwachtingen, zullen onze lesgevers graag een gepaste vorming naar uw wens […]

Move it baby! Bewegen met baby’s en peuters

Dat bewegen gezond is, weet het kleinste kind! Maar doen die kleinste kinderen dat ook wel? Baby’s en peuters worden niet altijd voldoende gestimuleerd om te bewegen. Nochtans is dit belangrijk voor de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van de baby/peuter. Tijdens het bewegen worden ze zich bewust van alle lichaamsdelen en groeien ze in hun […]

Dansen, ritme en muziek met peuters

Kinderen hebben van nature behoefte om te bewegen. Ze willen de mogelijkheden van hun lichaam ontdekken. Het actief bezig zijn is immers van belang voor de motoriek. Kinderdans stimuleert niet alleen de fantasie maar ook de complete ontwikkeling van het kind. Bewegen is dus niet alleen leuk maar ook noodzakelijk. Doelstelling Deze vorming biedt handvatten […]

Knuffelturnen

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegen en is tevens een motorische stimulatie voor zowel de allerkleinsten als peuters en kleuters. Knuffelturnen is gebaseerd op de basisprincipes van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.Deze methode beoogt niet enkel de motorische en de cognitieve ontwikkeling maar ook de ontwikkeling van een positief zelfwaardegevoel en de bekwaamheid om […]

Creatief zijn met kids

Voor kinderen is spelen geen middel tot een doel. Spelen is een doel op zich. Spelen is gebaseerd op zintuiglijk plezier. En op die speelse wijze ontdekken jonge kinderen hun omgeving. Op dezelfde manier leren zij ook om te gaan met anderen. Doelstelling Inzicht geven over hoe we kindjes bewust en doelgericht allerhande prikkels kunnen […]

Goede voeding, ze moeten er nog van groeien

Een gezonde en evenwichtige voeding is de basis voor een gezond leven.Tekorten kunnen immers aanleiding geven voor latere kwalen, net zo zeer als een teveel van sommige voedingsstoffen. Bovendien bepalen eetgewoonten die men een kind aanleert, in sterke mate de latere voedingsgewoonte.Reden te meer om aandacht te besteden aan de specifieke voedingsbehoeften van baby’s en […]

Grenzen stellen, straffen en belonen

Wat kan, wat kan niet? Wat mag, wat mag niet? Wat is aanvaardbaar, wat niet?Binnen elke cultuur heersen er wetten en regels. Zijn deze regels wel conform de biologische en geestelijke ontwikkelingsprocessen die een kind ondergaat?Wat mogen wij verlangen? Hoe pakken we het aan? Doelstelling Bestuderen hoe het stellen van grenzen het kind enerzijds zal […]

Alles over het potje

Wat kan, wat kan niet? Wat mag, wat mag niet?Binnen elke cultuur heersen er wetten en regels. Zijn deze regels wel conform de biologische en geestelijke ontwikkelingsprocessen die een kind ondergaat?Wat mogen wij verlangen? Hoe pakken we het aan? Doelstelling Zindelijk worden, in een rustige en speelse sfeer. Inhoud Hoe zie je dat een kind […]

Observeren, registreren en signaleren

De basis voor een gezond leven wordt gevormd in de eerste levensjaren.Elke ouder heeft behoefte aan steun bij het uitvoeren van de opvoedingstaak. Op informele wijze kunnen opvanginitiatieven hierin tegemoetkomen. De steun kan preventieve doeleinden dienen. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van het kind een vermoeden wekt van mogelijk gedragsstoornissen.Deze vorming behandelt de essentiële kennis en […]

Diversiteit en multicultuur

In de kinderopvang zetten kinderen hun eerste stappen in de wereld. Het is de ideale plaats om kinderen vertrouwd te maken met verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Achter elk kind staat immers een gezin met eigen gedachten, waarden en normen over de wijze waarop zij hun kinderen willen opvoeden.Eens stilstaan bij al die diversiteit is […]